Regulamin kursów i szkoleń

Regulamin kursów medycznych organizowanych przez firmę DenCo-dental conference:

Definicje

 1. Zarówno kursy stomatologiczne praktyczne jak i teoretyczne oraz kursy medyczne, a także wspierające rozwój praktyki w obszarach marketingowych i relacji z pacjentami, w skrócie zwanych Kursem – jest to szkolenie przeznaczone dla lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej lub rynkiem stomatologicznym, zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Kurs może być w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym.
 3. Organizatorem kursu jest firma DenCo-dental conference z siedzibą w Katowicach.

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem kursu może być każda osoba, dla której kurs został przygotowany merytorycznie i która wyrazi chęć uczestniczenia w kursie droga e-mailową, telefonicznie lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób.
 2. Uczestnik zgłaszając się na kurs akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.
 3. Poprzez swoje zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się przyjść na kurs w wyznaczonym miejscu oraz czasie.
 4. Uczestnik musi podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia.
 5. Po zakończeniu kursu Uczestnik wypełnia ankietę przygotowaną przez Organizatora.

Obowiązki organizatora kursu

 1. Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.
 3. Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.
 4. Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów spełniających warunki kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów i wpisanych do rejestru Okręgowych Izb Lekarskich, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednia liczbę punktów edukacyjnych – publikowana na stronie www.denco.pl danego szkolenia.

Opłaty

 1. Opłatę za kurs w wysokości 50 % należnej kwoty należy wnieść najpóźniej do 7 dni od dnia rezerwacji miejsca (chyba że Organizator wyraził pisemna zgodę na inny tryb wpłaty). W przypadku niedokonania w terminie opłaty, rezerwacja miejsca może być anulowana przez Organizatora. Pozostałe 50 % opłaty ceny za kurs należy wpłacić na konto organizatora do 21 dni przed datą kursu. Jeżeli zgłoszenie na kurs ma miejsce na 21 dni ( lub mniej) przed kursem, należy wnieść 100% opłaty na konto organizatora.
 2. Każdy uczestnik kursu, po wcześniejszym zgłoszeniu się telefonicznym lub droga e-mailową oraz potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora wpłaca pieniądze na poniższe konto Organizatora:
  DenCo-dental conference
  Jankego 176/1b,
  40-663 Katowice
  Multibank 35 1140 2017 0000 4402 0671 9597
  lub może dokonać płatności z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio na stronie www.denco.pl
 3. Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 21 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 21 dni, zostanie potrącone 100 % wpłaconej kwoty. Koszt ten pokrywa koszty organizatora związane z materiałami i przygotowaniem kursu oraz rezerwacja miejsca na kursie, którego ilość miejsc jest z góry ograniczona, w celu zachowania najwyższych standardów jakościowych ergonomicznych.
 4. Uczestnikowi, który zapłacił całość opłaty ceny za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 21 dni, zostanie zwrócone 50% wpłaconej kwoty.
 5. Jeśli uczestnikowi dokonał wpłaty 50% całej opłaty za kurs (rezerwacja) i pozostałą kwotę dopłaty do pełnej ceny kursu dokonał w terminie późniejszym, niż 21 dni przed data kursu, to Organizator zastrzega sobie możliwość powtórnego potwierdzenia uczestnictwa w kursie, zaproponowania kolejnego terminu szkolenia lub zwrotu 50% kwoty ceny całego szkolenia jeśli została dokonana pełna wpłata za kurs.
 6. Jeśli uczestnik dokonał wpłaty 50% całej opłaty za kurs i otrzymał potwierdzenie (rezerwacji), a nie dokonał pozostałej wpłaty za kurs, to uczestnictwo w kursie jest niemożliwe, a całość dokonanej opłaty pokrywa koszty organizatora związane z materiałami i przygotowaniem kursu oraz rezerwacji miejsca na kursie, którego ilość miejsc jest z góry ograniczona, w celu zachowania najwyższych standardów jakościowych i ergonomicznych (dokonana opłata nie podlega zwrotowi). W uzasadnionych przypadkach uczestnik może ubiegać się o przeniesienie opłaty na inny termin tego samego kursu, jednak wymaga to indywidualnej zgody Organizatora.
 7. Jeśli uczestnik dokonał wpłaty 50% całej opłaty za kurs i otrzymał potwierdzenie (rezerwacji) – czyt. została dokonana rezerwacja miejsca, a następnie zrezygnował z powodów niezależnych od organizatora, to całość dokonanej wpłaty pokrywa koszty organizatora związane z  materiałami, przygotowaniem kursu oraz rezerwacją miejsca na kursie i nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach uczestnik może ubiegać się o przeniesienie opłaty na inny termin tego samego kursu, jednak wymaga to indywidualnej zgody Organizatora.
 8. W uzasadnionych przypadkach jeśli opłata 50% (rezerwacja) nie pokrywa kosztów związanych z organizowaniem kursu,  a nie dokonał całej opłaty za kurs i nie odwołał swojego uczestnictwa na 21 dni przed datą kursu, Organizator ma prawo wystąpić do uczestnika, który dokonał tylko opłaty 50% (rezerwacji) o pokrycie dodatkowych kosztów Organizatora związanych z zarezerwowanym kursem.
 9. Każdy Uczestnik zapisując się na kurs drogą telefoniczną lub e-mailową, dostaje potwierdzenie uczestnictwa w kursie drogą e-mailową.
 10. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest podanie danych adresowych (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.
 11. Organizator może odwołać kurs z podaniem następnego terminu, z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Uczestnik może zgodzić się na przesunięcie uczestnictwa na następny podany termin lub wystąpić droga emailowa o zwrot wpłaconej kwoty za kurs. W przypadku odwołania kursu (przeniesienia) Organizator nie ponosi żadnych dodatkowych z tym kosztów wobec Uczestnika.

Kursy:

 1. Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub stronie internetowej DenCo-dental conference.
 2. Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacja o wykładowcy znajduje się w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie DenCo-dental conference. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego wykładowcy.
 3. Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany daty kursu i/lub miejsca kursu. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy kursu zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z uczestnictwa w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
 4. W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany w ostatniej chwili (np. choroba wykładowcy) Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat. W przypadku także takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z uczestnictwa w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
 5. Zwrot zapłaty, wynikający z niniejszego regulaminu, będzie dokonany przelewem na konto Uczestnika.

Reklamacje, zwroty

 1. Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 2. Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie zarówno pozytywne jak i krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

Siła wyższa

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, jeżeli nastąpiło z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.
Wszystkie dokonane opłaty są alokowane na następne terminy kursów, które terminy organizator poda z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, a potwierdzenie terminu i uczestnictwo odbywa się na takich samych zasadach jak w każdym kursie organizatora.

Pozostałe regulacje

 1. Firma DenCo-dental conference, Organizator kursów, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, a przede wszystkim korzystnymi dla Uczestników kursów.
 2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na publikację wizerunku przez Dental Conference w celach informacyjnych m.in. galeria z wydarzenia, media społecznościowe Facebook itp. lub na stronie www.denco.pl.
 3. Wszystkie bieżące informacje o kursach, w tym cała lista kursów wraz z programami oraz harmonogram kursów, znajdują się na stronie Organizatora www.denco.pl

Katowice, 17.02.2017