Regulamin serwisu i usług

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu i Usług świadczonego na stronie denco.pl
 2. Każdy Użytkownik, który rozpoczyna korzystanie z Serwisu i Usług akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Usług zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać Regulamin i akceptuje, ze nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować zastosowaniem sankcji w nim określonych.
 4. Usługa Newslettera i usługi świadczone droga elektroniczna zostają zawarte w momencie rejestracji lub zapisu i wpisania danych w Serwisie. Rozwiązanie usługi Newslettera i Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna następuje w przypadku, gdy Użytkownik zgłosi do Biuro Obsługi Użytkownika (BOU) pod adresem e-mail: denco@denco.pl wolę zakończenia korzystania z świadczonych usług czy serwisu i zostaną dokonane odpowiednie kroki, aby zakończyć usługę Newslettera i usługi świadczone drogą elektroniczna.

§2 DEFINICJE

Zasady korzystania z Serwisu i Usług świadczonych przez DenCo (Dental Conference) i DenCom (Dental Comunication), wykorzystują w dalszej części Regulaminu zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Serwisu i Usług w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Serwis– przestrzeń umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Usług świadczonych przez Denco i DenCom, dostępna za pośrednictwem witryny internetowej https://denco.pl .
 3. BOU – Biuro Obsługi Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje w szczególności na temat Serwisu, Usług, Rezerwacji, Regulaminu.
 4. DenCo – Dental Conference ul. Generala Jankego 176/B/II 40-663 Katowice, NIP 945-159-86-36, REGON 357522420, telefon 600 898 500 , adres poczty elektronicznej: denco@denco.pl
 5. DenCom – Dental Comunication Daleka 12B/2, 41-200 Sosnowiec, NIP 644-151-42-40, REGON 276497452, telefon 668 210 000 , adres poczty elektronicznej: info@dencom.pl
 6. Newsletter – usługa dostarczania przez DenCo oraz DenCom Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej w szczególności Serwisu, Usług lub Wydarzeń.
 7. Umowa o Świadczenie Usług – umowa o świadczenia usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy DenCo i DenCom, a Użytkownikiem.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu i usług świadczonych przez DenCo i DenCom.
 9. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez DenCo oraz DenCom drogą elektroniczną, obejmujące w szczególności udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu i Usług, które świadczone są nieodpłatnie.
 10. Rezerwacja – złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oświadczenie woli Użytkownika o zgłoszeniu udziału w Szkoleniu, Wykładzie lub innym Wydarzeniu edukacyjno-szkoleniowym i uzyskania bezpłatnego dostępu do materiałów szkoleniowych (w tym w szczególności materiałów informacyjnych, skryptów i artykułów klinicznych związanych bezpośrednio z tematyką Wydarzenia).

  §3 BIURO OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

 Biuro Obsługi Użytkownika (BOU) udziela Użytkownikom informacji w zakresie prowadzonej przez DenCo działalności, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 668 898 500 (opłata za połączenie telefoniczne z BOU jest zgodna z opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik) oraz pod adresem e-mail: denco@denco.pl.

§4 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Podmiotem prowadzącym Serwis jest DenCo oraz DenCom. Wyłącznie uprawnionym do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu i Usług, w szczególności praw autorskich, nazwy Serwisu (DenCo), wchodzących w jego skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej jest DenCo oraz DenCom podmiot, z którym DenCo zawarło odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku. Korzystanie z Serwisu nie oznacza udzielenia przez DenCo i DenCom Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji do Serwisu i Usług bądź treści umieszczonych w ramach Serwisu i Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz świadczonych przez DenCo i DenCom Usług wymaga spełnienia przez Użytkownika minimalnych Wymagań Technicznych tj. posiadania komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Aby dokonać Rezerwacji Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 4. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu i Usług jest również zobowiązany do powstrzymania się od podejmowania takich działań jak:
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;
 • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści Serwisu i Usług;
 • nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez DenCo lub DenCom oraz przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego;
 1. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Serwisu i Usług treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających prawa własności przemysłowej, prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).

 

§5 USŁUGA NEWSLETTERA

 1. Aby rozpocząć korzystanie z Usługi dostarczania przez DenCo oraz DenCom Newslettera, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez: – zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji Użytkownika na Szkolenie, Wykład lub innym Wydarzeniu edukacyjno-szkoleniowym; – udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w odpowiednio oznaczonym polu w Serwisie oraz naciśnięcie przycisku „Wyslij”.
 2. Świadczenie przez DenCo i DenCom Usługi Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne (nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem zapłaty).
 3. Umowa o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony, w języku polskim.

 

§6 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. DenCo i DenCom świadczą za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Użytkowników: – udostępnienie Użytkownikowi w ramach Serwisu możliwości zapisu przez wypełnienie „Formularz Zgłoszeniowy” pozwalający na uczestnictwo Użytkownika w organizowanych Szkoleniu, Wykładzie lub innym Wydarzeniu edukacyjno-szkoleniowym i uzyskania możliwości bezpłatnego dostępu do materiałów szkoleniowych. – otrzymywanie przez Użytkownika, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Serwisu, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”).
 2. W ramach Serwisu i Usług zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Warunkiem korzystania z niektórych Serwisów i Usług jest wyrażenie zgody na ich świadczenie.
 4. Możliwość korzystania z Serwisu i Usług oraz uczestnictwo w szkoleniach wymaga skutecznego wypełnienia formularza zgłoszeniowego , zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięcia przycisku „Wyślij zgłoszenie”.
 5. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczna zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia do systemu teleinformatycznego DenCo lub DenCom (środka komunikacji elektronicznej) danych Użytkownika, zaakceptowania regulaminów i wysłania zgłoszenia o woli skorzystania z możliwości uczestnictwa w szkoleniach po kliknięciu przez Użytkownika klawisz „Wyślij zgłoszenie”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim na czas nieoznaczony. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze umieszczenia treści Regulaminu Serwisu i Usług zaakceptowanego przez Użytkownika w ramach „Formularza zgłoszeniowego” , którego potwierdzenie otrzymuje każdorazowo Użytkownik na podany adres emailowy.
 6. Pola uzupełniane przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Użytkownika oraz powinny być wypełnione, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez DenCo lub DenCom Serwisów i Usług.

   

§7 REKLAMACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w każdym czasie, w szczególności w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania przez DenCo oraz DenCom Usług. Użytkownik może zgłosić do BOU reklamację świadczonych przez niego Usług w szczególności na piśmie lub w formie wiadomości e-mail.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez BOU w terminie do 14 dni od otrzymania przez DenCo lub DenCom zgłoszenia reklamacyjnego. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, BOU zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie. Odpowiedź na reklamację BOU przekazuje Użytkownikowi w formie elektronicznej na wskazany adres emailowy Użytkownika.

 

§8 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając pod adres: denco@denco.pl lub info@dencom.pl, prośbę o rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Użytkownika tj., adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz imię i nazwisko Użytkownika. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika BOU może skontaktować się z Użytkownikiem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną jak i w zakresie dostarczania usługi Newslettera również poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny jeśli znajduje się on w wiadomości e-mail lub Newsletter przesyłanej do Użytkownika.
 3. DenCo lub DenCom może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną z Użytkownikiem za odpowiednim, co najmniej 24 godzinnym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako istotne naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez DenCo lub DenCom umotywowane obiektywnymi względami.
 4. Rozwiązanie przez DenCo lub DenCom Umowy o Świadczenie Usług nie ogranicza DenCo lub DenCom w zakresie jego uprawnień do dochodzenia naprawienia szkody będącej skutkiem działania Użytkownika bądź podjęcia innych działań przewidzianych przepisami prawa.
 5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną jest przesyłane przez DenCo lub DenCom na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.

 

§9 DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, w celu dokonania Rezerwacji. Administratorem danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów jest DenCo – Dental Conference ul. Generała Jankego 176/B/II 40-663 Katowice, NIP 945-159-86-36, REGON 357522420, telefon 600 898 500 , adres poczty elektronicznej: denco@denco.pl  REGON 276497452, telefon 668 210 000  lub DenCom – Dental Comunication Daleka 12B/2, 41-200 Sosnowiec, NIP 644-151-42-40, REGON 276497452, telefon 668 210 000 , adres poczty elektronicznej: info@dencom.pl.
 2. DenCo i DenCom przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po przesłaniu prośby o zmianę do BOU lub dokonania nowej Rezerwacji.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji Zapisu na Szkolenie, Wykład lub innym Wydarzeniu edukacyjno-szkoleniowym oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dla celów marketingowych towarów i usług własnych DenCo i DenCom , jak również w innych celach, na które wyraził odrębną zgodę.

 

§10 CENY, PŁATNOŚCI, MATERIAŁY

Dokładną cenę , sposób płatności oraz ich tryb określa oddzielny regulamin – Regulamin Szkolenia dostępny w Serwisie www.denco.pl, a udostępnione materiały szkoleniowe są nieodpłatne (tj. wliczone w cenę) jednak mogą posiadać zindywidualizowany dostęp dla Użytkownika – odpowiedni login i hasło. Każdorazowo login i hasło wraz z instrukcja i informacjami o czasie jego ważności jest przesyłany do Użytkownika droga elektroniczna na wskazany przez niego w procesie zapisu czy rezerwacji adres emailowy.

§11 ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa wpływająca na zasady świadczenia Serwicu i Usług
  2. konieczność dostosowania działalności DenCo i DenCom do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności DenCo lub DenCom organu administracji publicznej lub odpowiedniego orzeczenia sądowego wpływającego na zasady świadczenia Serwisu lub Usług lub prawa czy obowiązków DenCo/DenCom/ Użytkownika;
  3. zmiana sposobu świadczenia Serwisu czy Usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
  4. połączenie, podział albo przekształcenie Septodont lub zmiana innych danych Septodont określonych w § 1 pkt 5 Regulaminu.
 3. DenCo / DenCom powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, DenCo/DenCom zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronie internetowej denco.pl oraz poinformuje Użytkowników o takiej zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w ramach zapisu lub rejestracji.

 

  §12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla stosowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonywania Świadczenie Usług Droga Elektroniczna i usług Newslettera jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Denco lub DenCom a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DenCo lub DenCom.